Информация за болницата

Цялостната дейност на болницата е насочена към запазване на стратегическите позиции в областта на многопрофилната стационарна дейност за активно лечение чрез:
  1. Екип от висококвалифицирани медицински специалисти;
  2. Взаимодействие и сътрудничество с лечебни и здравни заведения за първична и специализирана извънболнична помощ, болнична помощ, обществена профилактика и санитарен контрол, с нестопански организации и други институции;
  3. Инвестиране на ресурси в медицинска апаратура и технологии, които осигуряват постигането и запазването на високите стандарти в болничната помощ.

Основните приоритети в дейността на болницата са:
  1. Повишаване качеството на медицинската помощ, отговарящо на възприетите в страната медицински стандарти;
  2. Възвръщане позициите на болницата като пазарен субект на пазара на медицинските услуги в региона;
  3. Финансова стабилизация чрез увеличаване обема на дейност и налагането на изключителен контрол върху разходите за медицински и административно-стопански дейности;
  4. Внедряване на съвременни управленски модели;
  5. Усъвършенстване на системата за квалификация на персонала за постигане на по-висока продуктивност и качество на оказваните болнични услуги.