Профил на купувача

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Екатерина - Димитровград“ ЕООД“ по Рамково споразумение № РД-11-164/ 29.03.2021г.
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Екатерина - Димитровград“ ЕООД“ по Рамково споразумение № РД-11-164/ 29.03.2021г. Относно: Лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група  М "Мускулно-скелетна система"

Документи за кандидатстванеЕлектронна преписка
Документи за изтегляне:
Документи за изтегляне:
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Екатерина - Димитровград“ ЕООД“ по Рамково споразумение № РД-11-163/ 29.03.2021 г.
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Екатерина - Димитровград“ ЕООД“ по Рамково споразумение № РД-11-163/ 29.03.2021 г. Относно: Лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група A "Храносмилателна система и метаболизъм" 

Документи за кандидатстванеЕлектронна преписка
Документи за изтегляне:
Документи за изтегляне:
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Екатерина - Димитровград“ ЕООД“ по Рамково споразумение № РД-11-158 от 26.03.2021 г.
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Екатерина - Димитровград“ ЕООД“ по Рамково споразумение № РД-11-158 от 26.03.2021 г. Относно: Лекарствени продукти от Анатомо-терапевтична група  J "Антиинфекциозни средства за системно приложение"

Документи за кандидатстванеЕлектронна преписка
Документи за изтегляне:
Документи за изтегляне:
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Екатерина - Димитровград“ ЕООД“ по Рамково споразумение № РД-11-151/19.03.2021 г.
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Екатерина - Димитровград“ ЕООД“ по Рамково споразумение № РД-11-151/19.03.2021 г. Относно: Лекарствени продукти от анатомо- терапевтична група N “Нервна система”, 

Документи за кандидатстванеЕлектронна преписка
Документи за изтегляне:
Документи за изтегляне:
За провеждане на публичен жребий за определяне на изпълнители в процедура с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Екатерина - Димитровград“ ЕООД“ по Рамково споразумение № РД-11-55 от 28.01.2021г.“,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
На 31.03.2020 г. от 11.30 часа в гр. Димитровград, в административната сграда на МБАЛ „Света Екатерина - Димитровград“ ЕООД“ находяща се на ул. ”Хр. Ботев” №29, в кабинета на Главен Счетоводител ще се проведе публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти по номенклатурни единици и участници, както следва:
 
УЧАСТНИЦИ:
 
1 ФАРКОЛ АД
и
2 ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
 
за следния лекарствена продукт:
 
АТС-КОД МЕЖДУНАРОДНО НЕПАТЕНТНО НАИМЕНОВАНИЕ НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ ЕД ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦА МЯРКА БЕЗ ДДС ЕД ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦА МЯРКА С ДДС
C03AA03 Hydrochlorothiazide Перорална твърда 0,003999 0,004799
 
Жребият да бъде проведен при спазване на следните
 
ПРАВИЛА
 
При провеждане на публичния жребий, Комисията ще подготви:
  • Два броя бели листи, размер А4 с изписани на български език наименованията на двамата участници, в публичния жребий;
  • Един брой непрозрачна кутия – с капак.
На заседанието, Председателят на комисията ще покаже на присъстващите представители на участниците двата листа, с изписаните наименования, след което ще ги сгъне по един и същи начин, така че по никакъв начин да не може да се установи тяхното съдържание.
След извършване на действията, описани по горе, Председателят на Комисията ще ги постави в кутията и ще я затвори, след което ще ги разбърка. При желание от някой от представителите на участниците, кутията им се предоставя да бъде разбъркана и от тях.
Председателят на Комисията /или член на комисията/ ще изтегли един от сгънатите листове и ще оповести класирания на първо място участник, след което ще отвори и покаже на присъстващите другия лист на участника, класиран на второ място.
Резултатите от работата на Комисията ще бъдат отразени в Протокола.
В случай, че в определения час няма явил се участник и/или участници, заседанието на комисията се отлага с 15 минути, след което се провежда независимо дали присъстват или не участници.
 
 
С уважение,
Виолета Запрянова
Председател на комисията


Документи за кандидатстване
Документи за изтегляне:
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Екатерина - Димитровград“ ЕООД“ по Рамково споразумение № РД-11-277
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Екатерина - Димитровград“ ЕООД“ по Рамково споразумение № РД-11-277. Сключване на Рамкови споразумения за периода 01.01.2020 до 31.12.2021 г. чрез Електронната система за закупуване на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България

Документи за кандидатстванеЕлектронна преписка
Документи за изтегляне:
Документи за изтегляне:
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Екатерина - Димитровград“ ЕООД“ по Рамково споразумение № РД-11-270
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Екатерина - Димитровград“ ЕООД“ по Рамково споразумение № РД-11-270. Сключване на Рамкови споразумения за периода 01.01.2020 до 31.12.2021 г. чрез Електронната система за закупуване на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България

Документи за кандидатстванеЕлектронна преписка
Документи за изтегляне:
Документи за изтегляне:
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Екатерина - Димитровград“ ЕООД“ по Рамково споразумение № РД-11-110 от 01.03.2021 г
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Екатерина - Димитровград“ ЕООД“ по Рамково споразумение № РД-11-110 от 01.03.2021 г. Лекарствени продукти от анатомо- терапевтична група N “Нервна система”, анатомо- терапевтична група R “Дихателна система”, анатомо- терапевтична група P “Антипаразитни продукти, инсектициди и репеленти”, анатомо- терапевтична група S “Сензорни органи" и анатомо- терапевтична група V “Разни”

Документи за кандидатстванеЕлектронна преписка
Документи за изтегляне:
Документи за изтегляне:
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Екатерина - Димитровград“ ЕООД“ по Рамково споразумение № РД-11-102 от 25.02.2021 г
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Екатерина - Димитровград“ ЕООД“ по Рамково споразумение № РД-11-102 от 25.02.2021 г. Лекарствени продукти от Анатомо-терапевтична група D "Дерматологични средства", анатомо-терапевтична група G "Пикочно-полова система и полови хормони", анатомо-терапевтична група H "Хормонални препарати за системно приложение, с изключение на полови хормони и инсулини" и анатомо-терапевтична група J "Антиинфекциозни средства за системно приложение"

Документи за кандидатстванеЕлектронна преписка
Документи за изтегляне:
Документи за изтегляне:
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Екатерина - Димитровград“ ЕООД“ по Рамково споразумение № РД-11-62 от 01.02.2021 г.
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Екатерина - Димитровград“ ЕООД“ по Рамково споразумение № РД-11-62 от 01.02.2021 г. Лекарствени продукти от Анатомо-терапевтича група B "Кръв и кръвотворни органи" и Анатомо-терапевтича група L "Антинеопластични и имуномодулиращи средства"

Документи за кандидатстванеЕлектронна преписка
Документи за изтегляне:
Документи за изтегляне:
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Екатерина - Димитровград“ ЕООД“ по Рамково споразумение № РД-11-55 от 28.01.2021г.
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Екатерина - Димитровград“ ЕООД“ по Рамково споразумение № РД-11-55 от 28.01.2021г. Лекарствени продукти от Анатомо-терапевтична група С

Документи за кандидатстванеЕлектронна преписка
Документи за изтегляне:
Документи за изтегляне:
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Екатерина - Димитровград“ ЕООД“ по Рамково споразумение № РД-11-54 от 28.01.2021г.
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Екатерина - Димитровград“ ЕООД“ по Рамково споразумение № РД-11-54 от 28.01.2021г. Лекарствени продукти от Анатомо-терапевтична група С

Документи за кандидатстванеЕлектронна преписка
Документи за изтегляне:
Документи за изтегляне:
Доставка на лекарствени продукти за 2020 г.
Процедура: Публично състезание
Описание: „Доставки на лекарствени продукти за 2020 г.”
Документи: Всички документи са приложени по долу за изтегляне
Възложител: МБАЛ "Света Екатерина" ЕООД гр. Димитровград
Публикувана в регистъра на обществените поръчки на АОП на 04.03.2020 год. под номер на поръчката 00245-2020-0001
 
Информация за публикацията може да намерите тук:
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333738363835
 
 
Решение: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=963128&newver=2
 
Обявление: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=963129&mode=view
 
Промяна: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F14_2014&id=972234&mode=view

Преписка: Прекратена - http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=984902&mode=view
 
Срок за получаване на офертите: 16.06.2020 год. до 16.00 часа
 
 


Документи за кандидатстванеЕлектронна преписка
Документи за изтегляне:
Документи за изтегляне:
Доставка на лекарствени продукти за 2019 г - второ обявление
Процедура: Публично състезание
Описание: „Доставки на лекарствени продукти за 2019 г.”
Документи: Всички документи са приложени по долу за изтегляне
Възложител: МБАЛ "Света Екатерина" ЕООД гр. Димитровград
Публикувана в регистъра на обществените поръчки на АОП на 23.05.2019 год. под номер на поръчката 00245-2019-0001
 
Информация за публикацията може да намерите тук:
 
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333639333431
 
Решение: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=913193&newver=2
 
Обявление:  http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=913197&mode=view

Срок за получаване на офертите: 24.06.2019 год. до 16.00 часа
 
Преписка: Прекратена процедура 
 Документи за кандидатстванеЕлектронна преписка
Документи за изтегляне:
Документи за изтегляне:
Разяснения по документация за провеждане на обществена поръчка "Доставка на лекарствени продукти за 2019 г"
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
“СВЕТА ЕКАТЕРИНА”-ДИМИТРОВГРАД  ЕООД
Димитровград , ул.”Христо Ботев” № 29 тел.0391 6 40 24,
факс 6 40 29,e-mail [email protected]
 
  
РАЗЯСНЕНИЯ
ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА С НАИМЕНОВАНИЕ
 
„Доставки на лекарствени продукти за 2019 г.” за нуждите на МБАЛ „Св.Екатерина Димитровград“ ЕООД. МБАЛ „Св.Екатерина Димитровград“ ЕООД
  
Във връзка с постъпило искане за разяснения по документация за провеждане на обществена поръчка с наименование „Доставки на лекарствени продукти за 2019 г.” за нуждите на МБАЛ „Св.Екатерина Димитровград“ ЕООД. МБАЛ „Св.Екатерина Димитровград“ ЕООД,
и на основание чл.180,ал.2 от ЗОП,
се дават следните разяснения:
 
ПОСТАВЕНИ ВЪПРОСИ:
1. Обществената поръчка е разделена 54 обособени позиции с 170 номенклатурни единици, Възложителя разрешава ли да се участва в отделните обособени позиции по някои номенклатурни единици?
2. Има ли пълнота на офертите по обособените позиции?
 
ОТГОВОР:
1.Обществената поръчка е разделена на 54 обособени позиции. Може да се кандидатства за една или повече обособена позиция. Всяка обособена позиция съдържа различен на брой номенклатурни единици. Недопустимо е да се кандидатства за отделна номенклатурна единица.
2.Обособената позиция за която се кандидатства следва да съдържа оферта за всички номенклатурни единици, които са включени в нея.
  
 
Възложител
Д-р Матей Матеев Управител на МБАЛ
„Св.Екатерина Димитровград“ ЕООД   

 
https://www.mbalstekaterina.eu/index.php?page=Orders&category=1

Доставка на лекарствени продукти за 2019 г
Процедура: Публично състезание
Описание: „Доставки на лекарствени продукти за 2019 г.”
Документи: Всички документи са приложени по долу за изтегляне
Възложител: МБАЛ "Света Екатерина" ЕООД гр. Димитровград
Публикувана в регистъра на обществените поръчки на АОП на 10.10.2018 год. под номер на поръчката 00245-2018-0002
 
Информация за публикацията може да намерите тук:
 
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333632323730
 
Решение: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=872323&newver=2
 
Обявление: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=872325&mode=view
 

Срок за получаване на офертите: .12.11.2018 год. до 16.00 часа
 
Преписка: Прекратена процедура

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=878601&mode=view

 
 


Документи за кандидатстванеЕлектронна преписка
Документи за изтегляне:
Доставка на лекарствени продукти за 2018 г
Процедура: Публично състезание
Описание: „Доставки на лекарствени продукти за 2018 г.”
Документи: Всички документи са приложени по долу за изтегляне
Възложител: МБАЛ "Света Екатерина" ЕООД гр. Димитровград
Публикувана в регистъра на обществените поръчки на АОП на 27.02.2018 год. под номер на поръчката 00245-2018-0001
 
Информация за публикацията може да намерите тук:
 
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333534363338
 
 
Решение: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=832248&newver=2
 
Обявление: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=832251&mode=view

Обявление: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=871657&mode=view
 
Преписка: Приключила - непостъпили оферти
 
Срок за получаване на офертите: .02.04.2018 год. до 16.00 часа
 


Документи за кандидатстванеЕлектронна преписка
Документи за изтегляне:
Документи за изтегляне:
Доставка на лекарствени средства за 2017 г. - публично състезание трето обявление
Процедура: Публично състезание
Описание: „Доставки на лекарствени продукти за 2017 г.”
Документи: Всички документи са приложени по долу за изтегляне
Възложител: МБАЛ "Света Екатерина" ЕООД гр. Димитровград
Публикувана в регистъра на обществените поръчки на АОП на 14.11.2017 год. под номер на поръчката 00245-2017-0003
 
Информация за публикацията може да намерите тук:
 
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333531363834
 
Решение: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=814911&newver=2
 
Обявление: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=814913&mode=view

Прекратяване:  http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=822328&mode=view

Срок за получаване на офертите: .11.12.2017 год. до 16.00 часа
 
Преписка: Прекратена
 


Документи за кандидатстванеЕлектронна преписка
Документи за изтегляне:
Доставка на лекарствени средства за 2017 г. - публично състезание второ обявление
Процедура: Публично състезание
Описание: „Доставки на лекарствени продукти за 2017 г.”
Документи: Всички документи са приложени по долу за изтегляне
Възложител: МБАЛ "Света Екатерина" ЕООД гр. Димитровград
Публикувана в регистъра на обществените поръчки на АОП на 28.07.2017 год. под номер на поръчката 00245-2017-0002
 
Информация за публикацията може да намерите тук:
 
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333438323931
 
Решение: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=798158&newver=2
 
Обявление: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=798159&mode=view
 
Преписка: Прекратена процедура - http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=806170&mode=view

Срок за получаване на офертите: 18.09.2017 год. до 16.00 часа
 


Документи за кандидатстванеЕлектронна преписка
Документи за изтегляне:
Доставка на лекарствени продукти за 2017 г. - публично състезание
Процедура: Публично състезание
Описание: „Доставки на лекарствени продукти за 2017 г.”
Документи: Всички документи са приложени по долу за изтегляне
Възложител: МБАЛ "Света Екатерина" ЕООД гр. Димитровград
Публикувана в регистъра на обществените поръчки на АОП на 30.05.2017 год. под номер на поръчката 00245-2017-0001
 
Информация за публикацията може да намерите тук:
 
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333436333930
 
Решение: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=789284&newver=2
 
Обявление: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=789285&mode=view
 
Преписка: Прекратена процедура
 
Срок за получаване на офертите: .03.07.2017 год. до 16.00 часа
 


Документи за кандидатстванеЕлектронна преписка
Документи за изтегляне:
Доставка на медицински консумативи за 2017 год.
Процедура: Обява за обществена поръчка
Описание: „Доставки на медицински консумативи за 2017 г.”
Документи: Всички документи са приложени по долу за изтегляне
Възложител: МБАЛ "Света Екатерина" ЕООД гр. Димитровград
Публикувана в АОП, раздел „Информация за обяви” : на 07.03.2017 год. под номер с ID 9062066
Информация за публикацията може да намерите тук:
 
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1488254&_dad=portal&_schema=portal&url=687474703a2f2f7777772e616f702e62672f657365617263685f7070322e706870
 
Обява: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9062066
 
Преписка: Приключена
Срок за получаване на офертите: .20.03.2017 год. до 16.00 часа
 


Документи за кандидатстванеЕлектронна преписка
Документи за изтегляне:
Документи за изтегляне:
Съобщение до участниците в процедура относно рефинансиране /погасяване/ банков кредит
ИЗХ.№ 11/12.05.2016 Г.

СЪОБЩЕНИЕ
/ЗА ДАТАТА НА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ/
 
ДО
„ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД
 
ДО
“ТЪРГОВСКА БАНКА Д” АД
 
УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРА ПО ОП С ПРЕДМЕТ:
„ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН БАНКОВ КРЕДИТ НА МБАЛ „СВ.ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВГРАД“ ЕООД”, ОТКРИТА С РЕШЕНИЕ № 3/18.03.2016 Г. НА УПРАВИТЕЛЯ НА МБАЛ “СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ДИМИТРОВГРАД ЕООД
 
            УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.69А, АЛ.3 ОТ ЗОП, С НАСТОЯЩОТО ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, ЧЕ ОТВАРЯНЕТО НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ В ПРОВЕЖДАНАТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ „ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН БАНКОВ КРЕДИТ НА МБАЛ „СВ.ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВГРАД“ ЕООД”, ОТКРИТА С РЕШЕНИЕ № 3/18.03.2016 Г. НА УПРАВИТЕЛЯ НА МБАЛ “СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ДИМИТРОВГРАД ЕООД НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ, КАКТО СЛЕДВА:
 
Оценка
С3
Участник
1. 5 т. „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД
2. 2.5 т. “ТЪРГОВСКА БАНКА Д” АД
 
ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 18.05.2016 Г. /СРЯДЯ/ В 10.30 ЧАСА В КАБИНЕТА НА УПРАВИТЕЛЯ НА МБАЛ “СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ДИМИТРОВГРАД ЕООД НА АДРЕС: ДИМИТРОВГРАД, УЛ.”ХР.БОТЕВ” № 29.
СЪОБЩЕНИЕТО Е ПУБЛИКУВАНО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА, СЪГЛАСНО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: ……………/п/…………………
                                                                  /ВЕСЕЛИН ТОДОРОВ/
Доставка на лекарствени средства за 2016 г - договаряне без обявление /2/
Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП
Описание: „Доставки на лекарствени продукти за 2016 г.”
Документи: Всички документи са приложени по долу за изтегляне
Възложител: МБАЛ "Света Екатерина" ЕООД гр. Димитровград
Публикувана в регистъра на АОП: на 06.04.2016 год. под номер на поръчката 00245-2016-0003
Информация за публикацията може да намерите тук:
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333335303135
 
Решение  http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=726142&newver=2

Решение за прекратяване на процедура: 
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=732949&newver=2
 
Преписка: Прекратена
Срок за получаване на офертите: .09.05.2016  год. до 16.00 часа
 
 


Документи за кандидатстванеЕлектронна преписка
Документи за изтегляне:
Рефинансиране /погасяване/ на банков кредит
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Описание:  Предоставяне на кредит с цел рефинансиране /погасяване/ на задълженията на дружеството по Договор за банков кредит 341/28.07.2015 г., сключен с „Инвестбанк” АД, съгласно Решение № 153 от 25.02.2016 г. на Общински съвет Димитровград
Документи: Всички документи са приложени по долу за изтегляне
Възложител: МБАЛ "Света Екатерина" ЕООД гр. Димитровград
Публикувана в регистъра на АОП: на 18.03.2016 год. под номер на поръчката 00245-2016-0002
Информация за публикацията може да намерите тук:
 
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333333393837
 
Решение  http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=720464&newver=2
 
Обявление  http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=720466&newver=2
 
Преписка: Приключена
Срок за получаване на офертите: .18.04.2016  год. до 16.00 часа


Документи за кандидатстванеЕлектронна преписка
Документи за изтегляне:
Документи за изтегляне:
Доставка на лекарствени продукти за 2016 год /открита процедура по ЗОП/
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Описание: Доставки на лекарствени продукти за 2016 г
Документи: Всички документи са приложени по долу за изтегляне
Възложител: МБАЛ "Света Екатерина" ЕООД гр. Димитровград
Публикувана в регистъра на АОП: на 03.12.2015 год. под номер на поръчката 00245-2016-0001
Информация за публикацията може да намерите тук:
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333332363133
 
Решение:  http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=711562&newver=2
 
Обявление: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=711561&newver=2
Срок за получаване на офертите: .09.03.2016  год. до 16.00 часа
 
Преписка: Прекратена

Решение за прекратяване: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=718995&newver=2

Документи за кандидатстванеЕлектронна преписка
Документи за изтегляне:
Доставка на лекарствени средства за 2016 г - договаряне без обявление

 Процедура: Договаряне без обявление на основание чл. 90 ал.1 т.1 от ЗОП
Документи: Всички документи са приложени по долу за изтегляне
Възложител: МБАЛ "Света Екатерина" ЕООД гр. Димитровград
Публикувана в регистъра на АОП: на 03.12.2015 год. под номер на поръчката 00245-2015-0008
Информация за публикацията може да намерите тук:
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333330393132
  
Решение:  http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=700551&newver=2

Срок за получаване на офертите: .21.12.2015  год. до 16.00 часа
 
 Преписка: Прекратена

Документи за кандидатстванеЕлектронна преписка
Документи за изтегляне:
Доставки на лекарствени продукти за 2016 год.
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Описание: Доставки на лекарствени продукти за 2016 год.
Документи: Приложени към откритата процедура
Възложител: МБАЛ "Света Екатерина" ЕООД гр. Димитровград
Публикувана в регистъра на АОП:на 28.10.2015 год. под номер на поръчката 00245-2015-0007
Информация за публикацията може да намерите тук:
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333239393435
 
Решение: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=694558&newver=2
 
Обявление: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=694561&newver=2
 
Срок за получаване на офертите: 30.11.2015 год. 16.00 часа

Преписка: Прекратена

Информация за прекратяването може да намерите тук:

Решение за прекратяване: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=700173&newver=2


Документи за кандидатстванеЕлектронна преписка
Документи за изтегляне:
Доставка на лекарствени средства за 2015г - договаряне без обявление /2/
Процедура: Договаряне без обявление на основание чл. 90 ал.1 т.1 от ЗОП
Документи: Всички документи са приложени по долу за изтегляне
Възложител: МБАЛ "Света Екатерина" ЕООД гр. Димитровград
Публикувана в регистъра на АОП: на 05.10.2015 год. под номер на поръчката 00245-2015-0006
Информация за публикацията може да намерите тук:


http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333239323236
 
Решение:  http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=690617&newver=2
 
Преписка: Прекратена
Срок за получаване на офертите: 19.10.2015 год. 16.00 часа
 
 


Документи за кандидатстванеЕлектронна преписка
Документи за изтегляне:
Доставка на лекарствени продукти за 2015 г.-договаряне без обявление
Процедура: Договаряне без обявление на основание чл. 90 ал.1 т.1 от ЗОП
Документи: Всички документи са приложени по долу за изтегляне
Възложител: МБАЛ "Света Екатерина" ЕООД гр. Димитровград
Публикувана в регистъра на АОП: на 07.09.2015 год. под номер на поръчката 00245-2015-0005
Информация за публикацията може да намерите тук:


http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333238343134
 
Решение:  http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=686277&newver=2
 
Срок за получаване на офертите: 30.09.2015 год. 16.00 часа

Преписка: Прекратена

Информация за прекратяването може да намерита тук:


Решение за пракратяване: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=690149&newver=2

Документи за кандидатстванеЕлектронна преписка
Документи за изтегляне:
Документи за изтегляне:
СЪОБЩЕНИЕ до „ИНВЕСТБАНК“ АД ПОКАНА ЗА ДОГОВАРЯНЕ
ПОКАНА ЗА ДОГОВАРЯНЕ

Комисията по провеждане на процедура по договаряне без обявление, определена със заповед № 308/07.07.2015 г. на Управителя на МБАЛ „Св.Екатерина Димитровград“ ЕООД”, с настоящото
Кани „ИНВЕСТБАНК“ АД на договаряне във връзка с подадената от участника оферта с вх.№476/06.07.2015 г. в процедура по договаряне без обявление с предмет : „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит на МБАЛ „Св.Екатерина Димитровград“ ЕООД”, открита с Решение № 6/19.06.2015 г. на Управителя на МБАЛ „Света Екатерина Димитровград“ ЕООД:
НА 09.07.2015 Г. В 14,00 ЧАСА В СГРАДАТА НА МБАЛ „СВ.ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВГРАД“ ЕООД”, КАБИНЕТ НА ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ.
Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит на МБАЛ "Св.Екатерина" ЕООД /2/
Процедура: Договаряне без обявление на основание чл. 90 ал.1 т.1 от ЗОП
Документи: Всички документи са приложени по долу за изтегляне
Възложител: МБАЛ "Света Екатерина" ЕООД гр. Димитровград
Публикувана в регистъра на АОП: на 19.06.2015 год. под номер на поръчката 00245-2015-0004
Информация за публикацията може да намерите тук:
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333235383536

 Решение:  http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=672554&newver=2
 Преписка: на етап - сключен договор, който ще влезе в сила след решение на Общински съвет гр. Димитровград
Срок за получаване на офертите: 06.07.2015 год. 16.00 часа


Документи за кандидатстванеЕлектронна преписка
Документи за изтегляне:
Документи за изтегляне:
Доставка на лекарствени продукти за 2015 г.
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Документи: Приложени към откритата процедура
Възложител: МБАЛ "Света Екатерина" ЕООД гр. Димитровград
Публикувана в регистъра на АОП: на 08.06.2015 год. под номер на поръчката 00245-2015-0003
Информация за публикацията може да намерите тук:  
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333235343138

Обявление: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=670541&newver=2
 
Преписка: Прекратена/Липсват кандидати
Срок за получаване на офертите: 08.07.2015 год. 16.00 часа

Документи за кандидатстванеЕлектронна преписка
Документи за изтегляне:
Документи за изтегляне:
Избор на финансова институция за предоставяне на кредит
Процедура: Договаряне без обявление на осн.чл.90 ал.1 т.1 от ЗОП
Документи: Всички документи
Възложител: МБАЛ "Света Екатерина" ЕООД гр. Димитровград
Публикувана в регистъра на АОП: на 13.05.2015 год. под номер на поръчката 00245-2015-0002
Информация за публикацията може да намерите тук:
 
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=666415&newver=2
 
Срок за получаване на офертите: 01.06.2015 год. 16.00 часа

Преписка: Прекратена
Информация за прекратяването може да намерите тук:  

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=669808&newver=2Документи за кандидатстванеЕлектронна преписка
Документи за изтегляне:
Документи за изтегляне:
Доставка на хранителни продукти за 2015 год.
Процедура: Публична покана
Документи: Приложени към публичната покана
Възложител: МБАЛ "Света Екатерина" ЕООД гр. Димитровград
Публикувана в регистъра на АОП: на 11.05.2015 год. под номер 9041612
Информация за публикацията може да намерите тук:


http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9041612
 
Преписка: Прекратена поради липса на кандидати
Срок за получаване на офертите: 21.05.2015 год. 15.30 часа


Документи за кандидатстване
Документи за изтегляне:
Доставка на медицински консумативи за 2015 год.
Процедура: Публична покана
Документи: Приложени към публичната покана
Възложител: МБАЛ "Света Екатерина" ЕООД гр. Димитровград
Публикувана в регистъра на АОП: на 06.04.2015 год. под номер 9040552
Информация за публикацията може да намерите тук:
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9040552 

Преписка: Приключена
Срок за получаване на офертите: 20.04.2015 год. 16.00 часа

Документи за кандидатстванеЕлектронна преписка
Документи за изтегляне:
Документи за изтегляне:
Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит на МБАЛ "Св.Екатерина" ЕООД
Процедура: Открита процедура по чл. 14 ал.3 от ЗОП
Документи: Всички документи
Възложител: МБАЛ "Света Екатерина" ЕООД гр. Димитровград
Публикувана в регистъра на АОП: на 20.03.2015 год. под номер на поръчката 00245-2015-0001
Информация за публикацията може да намерите тук:
 
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333232363939
 
 
Преписка: Затворена/Прекратена процедура
Срок за получаване на офертите: 20.04.2015 год. 16.00 часа


Документи за кандидатстванеЕлектронна преписка
Документи за изтегляне:
Осъществяване на денонощна физическа охрана на сградата и района на болницата през 2014 година
Процедура: Публична покана
Документи: Приложение към публичната покана
Възложител: МБАЛ “Св. Екатерина” Димировград ЕООД
Публикувана в регистъра на АОП: на 16.06.2014 год под номер 9030557
Информация за пубикацията може да намерите тук:
 
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9030557
 
Преписка: Приключена
Срок за получаване на офертите: 23.06.2014 год до 16.00 часа


Документи за кандидатстване
Документи за изтегляне:
Доставка на хранителни продукти за 2014 година
Процедура: Публична покана
Документи: Приложение към публичната покана
Възложител: МБАЛ “Св. Екатерина” Димировград ЕООД
Публикувана в регистъра на АОП: на 19.05.2014 год под номер 9029422
Информация за пубикацията може да намерите тук:
 
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9029422
 
Преписка: Прекратена
Срок за получаване на офертите: 28.05.2014 год до 15.30 часа


Документи за кандидатстване
Документи за изтегляне:
СЪОБЩЕНИЕ - до участниците в процедура по ОП - доставка на лекарства 2014 г
УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,         
 
С настоящото Ви уведомяваме, че на 20.05.2014 г. (вторник) от 13:30 часа в сградата на МБАЛ “Света Екатерина” Димитровград ЕООД на адрес: Димитровград, ул.”Христо Ботев” № 29, кабинет на ОАСД ще бъде извършено ОТВАРЯНЕ на ценовите оферти на допуснатите участници в провежданата обществена поръчка за „Доставки на лекарствени продукти за 2014 г.”, открита с Решение № 24/14.03.2014 г. на Управителя на МБАЛ “Света Екатерина” Димитровград ЕООД.

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ СЪГЛАСНО Т.7.3.6 ОТ УКАЗАНИЯТА ЗА УЧАСТНИЦИТЕ СЕ ПУБЛИКУВА НА ИНТЕРНЕТ АДРЕС: www.mbalstekaterina.eu.
СЪОБЩЕНИЕТО СЕ ИЗПРАТИ ПО ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА НА УЧАСТНИЦИТЕ.


Документи за кандидатстване
Документи за изтегляне:
СЪОБЩЕНИЕ - до участниците в открита процедура "Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло на представителите на целевата група"
Относно: Оповестяване на дата за отваряне на ценовите оферти

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,       
 
С настоящото Ви уведомявам, че на 03.04.2014 година в 13,00 часа в сградата на МБАЛ “Света Екатерина” Димитровград ЕООД на адрес: Димитровград, ул.”Христо Ботев” № 29, кабинет на Главен Счетоводител ще бъде извършено ОТВАРЯНЕ на ценовите оферти на допуснатите участници в провежданата обществена поръчка за „Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло на представителите на целевата група” в изпълнение на Дейност 4: Закупуване на лични предпазни средства и специализирано работно облекло по Проект BG051PO0001-2.3.03-173 „Безопасни и здравословни условия на труд в “МБАЛ “Света Екатерина”-Димитровград” ЕООД”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз, съгласно сключен Договор № ESF-2303-09-15001/17.06.2013 г. за безвъзмездна финансова помощ.
Допуснатите участници са: “Лидекс -2000” ООД  гр. София; “Медикъл имидж” ООД  гр. София; “Анигер” ЕООД гр. Смолян; “ЕЛПАК-ЛИЗИНГ”ЕООД гр. Варна; “Астра комерс” ЕООД гр. София; “НОВИМЕД” ООД гр. София; “АПД – Импорт” ЕООД гр. Пловдив; “ОЛИМП- Предпазни Екипировки” ЕООД гр. Бургас; “БУЛТЕКС-99”  ЕООД гр. Пловдив; “Нели – ГД” ООД гр. Димитровград.

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ СЪГЛАСНО Т.7.3.6 ОТ УКАЗАНИЯТА ЗА УЧАСТНИЦИТЕ СЕ ПУБЛИКУВА НА ИНТЕРНЕТ АДРЕС: www.mbalstekaterina.eu.
СЪОБЩЕНИЕТО СЕ ИЗПРАТИ ПО E-MAIL НА УЧАСТНИЦИТЕ

РАЗЯСНЕНИЯ за участниците в процедура "Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло на представителите на целевата група"
По повод отправено запитване, публикуваме разяснения в прикачения по-долу документ
Договорът за обществената поръчка се изпълнява във в рамките на Проект BG051PO0001-2.3.03-173 „Безопасни и здравословни условия на труд в “МБАЛ “Света Екатерина”-Димитровград” ЕООД”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз, съгласно сключен Договор № ESF-2303-09-15001/17.06.2013 г. за безвъзмездна финансова помощ  - http://mbalstekaterina.eu/index.php?page=Projects
ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в процедура "Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло на представителите на целевата група"
Документацията се предоставя безплатно на кандидатите

Процедура:  Открит конкурс

Възложител: МБАЛ"Св.Екатерина"-ЕООД Димитровград

Публикувана в регистъра на ОП на 07.02.2014 год под номер на обществената поръчка 00245-2014-0001
Обявление за обществена поръчка 584704

Информация за публикацията може да намерите тук:  
http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=584704

Договорът за обществената поръчка се изпълнява във в рамките на Проект BG051PO0001-2.3.03-173 „Безопасни и здравословни условия на труд в “МБАЛ “Света Екатерина”-Димитровград” ЕООД”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз, съгласно сключен Договор № ESF-2303-09-15001/17.06.2013 г. за безвъзмездна финансова помощ  - http://mbalstekaterina.eu/index.php?page=Projects
Доставка на медицински консумативи за 2014 г.
Процедура: Публична покана
Документи: Приложения към публичаната покана
Възложител: МБАЛ "Света Екатерина" ЕООД гр. Димитровград
Публикувана в регистъра на АОП: на 14.01.2014 год. под номер 9024695
Информация за публикацията може да намерите тук:
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9024695
 
Преписка: Приключена
Срок за получаване на офертите: 22.01.2014 год. 16.00 часа


Документи за кандидатстване
Абонаментна поддръжка и ремонт на медицинска апаратура за 2014 г.
Процедура: Публична покана
Документи: Приложения към публичаната покана
Възложител: МБАЛ "Света Екатерина" ЕООД гр. Димитровград
Публикувана в регистъра на АОП: на 14.01.2014 год. под номер 9024692
Информация за публикацията може да намерите тук:
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9024692

Преписка: Приключена
Срок за получаване на офертите: 22.01.2014 год. 16.00 часа
 


Документи за кандидатстване
Документи за изтегляне:
Доставка на хранителни продукти за 2013 г - трето обявление
Процедура: Публична покана
Документи: Приложение към публичната покана
Възложител: МБАЛ “Св. Екатерина” Димировград ЕООД
Публикувана в регистъра на АОП: на 31.05.2013 год под номер 9016071
Информация за пубикацията може да намерите тук:
 
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9016071
 
Преписка: Прекратена
Срок за получаване на офертите: 10.06.2013 год до 15.30 часа


Документи за кандидатстване
Документи за изтегляне:
Осъществяване на денонощна физическа охрана на сградата и района на болницата през 2013 година
Процедура: Публична покана
Документи: Приложения към публичната покана
Възложител: МБАЛ "Св. Екатерина" ЕООД
Публикувана в регистъра на АОП: на 21.03.2013 год. под номер 9013453
Информация за публикацията може да намерите тук:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9013453
Преписка: Приключена
Срок за получаване на офертите: 28.03.2013 г. до 16.00 часаДокументи за кандидатстване
Документи за изтегляне:
Поръчка: Изпиране, гладене и поддържане на болнично бельо, постеловъчен инвентар и работно облекло
Процедура: Публична покана
Документи: Приложения към публичната покана
Възложител: МБАЛ "Света Екатерина" ЕООД гр. Димитровград
Публикувана в регистър на АОП: на 19.03.2013 год. под номер 9013347

Информация за публикацията може да намерите тук:
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9013347

Преписка: Приключена
Срок за получаване на офертите: 28.03.2013 год до 15.30 часа

Документи за кандидатстване
СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на публичен жребий
СЪОБЩЕНИЕ
/ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ЖРЕБИЙ/
ДО УЧАСТНИЦИТЕ
В ПРОЦЕДУРА ПО ОП С ПРЕДМЕТ:
„ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА 2013 Г.”,
ОТКРИТА С РЕШЕНИЕ № 21/19.12.2012 Г. НА УПРАВИТЕЛЯ
НА МБАЛ “СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ДИМИТРОВГРАД ЕООД
 
УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ НА НА 22.02.2013 Г. ОТ 10,30  ЧАСА  ЩЕ  СЕ ПРОВЕДЕ  ПУБЛИЧНО ЖРЕБИЙ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ МЕЖДУ КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО ОФЕРТИ НА
“ФАРМНЕТ”ООД ГР. ПЛОВДИВ    И    “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД – ГР. СОФИЯ,
ЗА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА:
 
Номер на позиция Генерика
13 Pitofenone and analgesics
52 Ascorbic acid
129 Lidocaine
232 Dexamethasone
 
ЖРЕБИЯТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СТАЯТА НА ОАСД НА АДРЕС УЛ.ХРИСТО БОТЕВ 29 ДИМИТРОВГРАД.
НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ ДА СЕ ПУБЛИКУВА НА ИНТЕРНЕТ АДРЕС: www.mbalstekaterina.eu
 


Документи за кандидатстване
Документи за изтегляне:
Доставки на хранителни стоки за 2013 г. - повторно обявяване
Процедура: Публична покана
Документи: Приложение към публичната покана
Възложител: МБАЛ “Св. Екатерина” Димировград ЕООД
Публикувана в регистъра на АОП: на 12.02.2013 год под номер 9012098
Информация за пубикацията може да намерите тук:
 
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9012098
 
Преписка: Прекратена
Срок за получаване на офертите: 20.02.2013 год до 15.30 часа


Документи за кандидатстване
Документи за изтегляне:
СЪОБЩЕНИЕ - до участниците в процедура по ОП - доставка на лекарства 2013 г
ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ОП С ПРЕДМЕТ: 
„ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА 2013 Г.”, 
ОТКРИТА С РЕШЕНИЕ № 21/19.12.2012 Г. НА УПРАВИТЕЛЯ 
НА МБАЛ “СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ДИМИТРОВГРАД ЕООД

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.69А, АЛ.3 ОТ ЗОП, С НАСТОЯЩОТО ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, ЧЕ ОТВАРЯНЕТО НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ В ПРОВЕЖДАНАТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА 2013 Г.” ОТКРИТА С РЕШЕНИЕ № 21/19.12.2012 Г. НА УПРАВИТЕЛЯ НА МБАЛ “СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ДИМИТРОВГРАД ЕООД ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 12.02.2013 Г. В 10.30 ЧАСА В СГРАДАТА НА МБАЛ “СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ДИМИТРОВГРАД ЕООД НА АДРЕС: ДИМИТРОВГРАД, БУЛ.ХРИСТО БОТЕВ 29, КАБИНЕТА НА ОАСД.
 
НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ СЪГЛАСНО Т.7.3.6 ОТ УКАЗАНИЯТА ЗА УЧАСТНИЦИТЕ СЕ ПУБЛИКУВА НА ИНТЕРНЕТ АДРЕС: www.mbalstekaterina.eu.
СЪОБЩЕНИЕТО СЕ ИЗПРАТИ ПО ФАКС НА УЧАСТНИЦИТЕ.Документи за кандидатстване
Документи за изтегляне:
Доставки на хранителни стоки за 2013 г.
Процедура: Публична покана
Документи: Приложения към публичната покана
Възложител: МБАЛ "Св. Екатерина" ЕООД гр. Димитровград
Публикувана в регистъра на АОП: на 29.01.2013 год. под номер 9011610
Информация за публикацията може да намерите тук:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9011610

Преписка: Прекратена
Срок за получаване на офертите: 06.02.2013 год до 15,30 часа


Документи за кандидатстване
Документи за изтегляне:
Доставка на медицински консумативи за 2013г.
Процедура: Публична покана
Документи: Приложения към публичната покана
Възложител: МБАЛ "Света Екатерина" ЕООД Димитровград
Публикувана в регистъра на АОП: на 22.01.2013 год. под номер 9011363
Информация за публикацията може да намерите тук:
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9011363

Преписка: Приключена
Срок за получаване на офертите: 30.01.2013 год. до 15.30 часа


Абонаментна поддръжка и ремонт на медицинска апаратура 2013 г.
Процедура: Публична покана
Документи: Приложения към публичаната покана
Възложител: МБАЛ "Света Екатерина" ЕООД гр. Димитровград
Публикувана в регистъра на АОП: на 11.12.2012 год. под номер 90010083
Информация за публикацията може да намерите тук:
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9010083
Преписка: Приключена
Срок за получаване на офертите: 18.12.2012 год. 16.00 часа

Документи за кандидатстване
Документи за изтегляне:
Първоначална доставка на лекарствени продукти за 2013 г.
Процедура:  Публична покана
Документи:
Приложения към публичната покана
Възложител: МБАЛ "Света Екатерина" ЕООД гр. Димитровград
Публикувана в регистъра на АОП на 03.12.2012 год. под номер 9009614
Информация за публикацията може да намерите тук:
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9009614
Преписка: Приключена
Срок за получаване на офертите:  14.12.2012 г 15.30 часа
Доставка на медицински консумативи за 2012 г
Процедура: Публична покана
Документ:
 Приложение към публична покана
Възложител: МБАЛ "Света Екатерина" Димитровград ЕООД
Публикувана в регистъра на АОП на 28 март 2012 г. под номер 9000522
Информация за публикацията може да намерите тук:
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9000522
Преписка: Приключена 
Документация за участие може да се получи до: 06 април 2012 г.