Нашите проекти

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0173.
Безопасни и здравословни условия на труд в “МБАЛ “Света Екатерина”-Димитровград” ЕООД
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"


На 01.11.2013 г. стартира изпълнението на Договор ESF-2303-09-15001/17.06.2013г. сключен между Многопрофилна болница за активно лечение “Света Екатерина” – Димитровград  ЕООД гр. Димитровград и Агенция по заетостта гр. София по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на дейности по  ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0173 Безопасни и здравословни условия на труд в “МБАЛ “Света Екатерина”-Димитровград” ЕООД  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", схема BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд", приоритетна ос 2 – Повишаване на производителността и адаптивността на заетите, основна област на интервенция 2.3 Подобряване условията на труд на работното място.
Срокът за изпълнението на договора е 12 месеца, като същото ще приключи на 31.10.2014 г.

Общата цел на проекта е да се оптимизират условията на труд и да се повиши производителността на заетите в „Многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина-Димитровград“ ЕООД при стриктно спазване и придържане към нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа.

Основните дейности, които ще се извършат в рамките на проекта са:                         
1. Организация и управление на проекта от сформиран за целта екип;
2. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност;
3. Модернизация и обезопасяване на технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд чрез закупуване на ергономични офис столове;
4. Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло;
5. Одит на проекта, чрез който се  гарантира изпълнението на дейностите в съответствие с изискванията на ЕС
6. Информираност и публичност – осигуряване на визуализация и информация за проекта и напредъка по отношение на неговото изпълнение.
                                                                                                                           
Общият бюджет на ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0173 „ Безопасни и здравословни условия на труд в “МБАЛ “Света Екатерина”-Димитровград” ЕООД  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" е 150 628.42 лева,  като финансовият принос на Европейския социален фонд е в размер на 120502.74 лева.
 
„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от МБАЛ „Света Екатерина – Димитровград“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.”