Кариери

2 обявени свободни работни места

МБАЛ "СВ.ЕКАТЕРИНА" ЕООД ОБЯВИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЯ

МБАЛ”СВЕТА ЕКАТЕРИНА”ДИМИТРОВГРАД ЕООД
Димитровград, бул.”Хр. Ботев” № 29 тел. 0391/6-40-24 факс. 0391/6-40-29
 
О Б Я В Я В А

 

 1. Началник Отделение по акушерство и гинекология;
 2. Началник Отделение по хирургия;
 3. Началник Отделение по вътрешни болести;
 4. Началник Отделение по ортопедия и травматология;
 5. Началник Отделение по детски болести;
 6. Началник Отделение по нервни болести;
 7. Началник Отделение по очни болести;
 8. Началник ОАИЛ;
 9. Началник Отделение по образна диагностика;
 10. Началник Медико – диагностична клинична лаборатория.
 
Задължителни изисквания към кандидатите:
 
1. Висше медицинско образование – образователно квалификационна степен “магистър”;
2. Придобита специалност – според профила на отделението, за което кандидатстват;
3. Минимум 5 /пет/ години трудов стаж по специалността.
 

            Необходими документи за участие:

 
 1. Списък на документите;
 2. Заявление за участие в конкурса;
 3. Автобиография – професионална;
 4. Диплом за завършено висше медицинско образование /копие, заверено от кандидата/;
 5. Диплом за призната специалност /копие, заверено от кандидата/;
 6. Диплом за придобита тясна специалност (ако има такава) /копие, заверено от кандидата/;
 7. Удостоверение за членство в БЛС /копие, заверено от кандидата/;
 8. Свидетелство за съдимост;
 9. Писмен проект на тема: „Развитие и перспективи на отделението в условията на нарастваща конкуренция и ограничен финансов и човешки ресурс”.
 
Подаване на документи за участие в обявените конкурси:
Документите се депозират в деловодството на МБАЛ Света Екатерина” Димитровград в непрозрачен запечатан плик, като върху плика се изписват трите имена на кандидата и за коя длъжност се кандидатства в обявения конкурс. Пликът следва да съдържа два други плика, запечатани и непрозрачни, както следва:
 
ПЛИК 1 – ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА, който съдържа:
 
 1. Списък на документите;
 2. Заявление за участие в конкурса;
 3. Автобиография – професионална;
 4. Диплом за завършено висше медицинско образование /копие, заверено от кандидата/;
 5. Диплом за призната специалност /копие, заверено от кандидата/;
 6. Диплом за придобита тясна специалност (ако има такава) /копие, заверено от кандидата/;
 7. Удостоверение за членство в БЛС /копие, заверено от кандидата/;
 8. Свидетелство за съдимост;
 9. Документи, удостоверяващи стаж по специалността, минимум 5 години.
 
ПЛИК 2 съдържа:
 
Писмен проект на тема „Развитие и перспективи на отделението в условията на нарастваща конкуренция и ограничен финансов и човешки ресурс” - три еднообразни екземпляра.
 
Начин на провеждане на конкурса:
Допуснатите кандидати, които отговарят на условията за участие в конкурса ще се оценяват по следния начин:
Защита на писмен проект на тема: „Развитие и перспективи на отделението в условията на нарастваща конкуренция и ограничен финансов и човешки ресурс”.
Събеседване по писмената разработка на кандидата и върху медицинските стандарти, Закона за здравето, Закона за лечебните заведения и други нормативни актове в областта на здравеопазването.
Класирането на кандидатите става след събеседване, като средно аритметично на оценките, дадени от членовете на комисията. Кандидатите получили оценка под 4,50 не се класират.
Материалите, свързани с подготовката за участие в конкурса, ще бъдат предоставени на кандидатите в служба Личен състав. Типовите длъжностни характеристики за конкурсните длъжности са на разположение в служба Личен състав за запознаване на кандидатите.
Документи ще се приемат в деловодството на МБАЛ”Света Екатерина”ЕООД в 30 –дневен срок от публикуване на обявата.
Публикувана на: 24 Март 2023 г.