МБАЛ "Св. Екатерина" ЕООД обяви конкурс за избор на Главна медицинска сестра

МБАЛ”СВЕТА ЕКАТЕРИНА”ДИМИТРОВГРАД ЕООД
Димитровград, бул.”Хр. Ботев” № 29 тел. 0391/6-40-24 факс. 0391/6-40-29
 
О Б Я В Я В А

Конкурс за длъжността:


ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
 
Задължителни изисквания към кандидатите:
 
1. Образователно-квалификационна степен: по специалност „Медицинска сестра”;
2. Придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър”  по специалност „УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ”;
3. Минимален трудов стаж като медицинска сестра - 5 години.
 

            Необходими документи за участие:

 
 1. Списък на документите;
 2. Заявление за участие в конкурса;
 3. Автобиография – професионална;
 4. Диплом за завършено медицинско образование по специалност „Медицинска сестра” /копие, заверено от кандидата/;
 5. Диплом за придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър”  по специалност „УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ” /копие, заверено от кандидата/;
 6. Удостоверение за членство в БАПЗГ /копие, заверено от кандидата/;
 7. Свидетелство за съдимост;
 8. Писмен проект на тема: „Оптимизиране качеството на здравните грижи в условията на съвременния мениджмънт”.
 
Подаване на документи за участие в обявените конкурси:
Документите се депозират в деловодството на МБАЛ Света Екатерина” Димитровград в непрозрачен запечатан плик, като върху плика се изписват трите имена на кандидата и длъжността за която се кандидатства в обявения конкурс. Пликът следва да съдържа два други плика, запечатани и непрозрачни, както следва:
 
ПЛИК 1 – ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА, който съдържа:
 
 1. Списък на документите;
 2. Заявление за участие в конкурса;
 3. Автобиография – професионална;
 4. Диплом за завършено медицинско образование по специалност „Медицинска сестра” /копие, заверено от кандидата/;
 5. Диплом за придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър”  по специалност „УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ” /копие, заверено от кандидата/;
 6. Удостоверение за членство в БАПЗГ /копие, заверено от кандидата/;
 7. Свидетелство за съдимост;
 
ПЛИК 2 съдържа:
 
Писмен проект на тема „Оптимизиране качеството на здравните грижи в условията на съвременния мениджмънт” - три еднообразни екземпляра.
 
Начин на провеждане на конкурса:
Допуснатите кандидати, които отговарят на условията за участие в конкурса ще се оценяват по следния начин:
Защита на писмен проект на тема: „Оптимизиране качеството на здравните грижи в условията на съвременния мениджмънт”.
Събеседване по писмената разработка на кандидата и върху медицинските стандарти, Закона за здравето, Закона за лечебните заведения и други нормативни актове в областта на здравеопазването.
Класирането на кандидатите става след събеседване, като средно аритметично на оценките, дадени от членовете на комисията. Кандидатите получили оценка под 4,50 не се класират.
Материалите, свързани с подготовката за участие в конкурса, ще бъдат предоставени на кандидатите в служба Личен състав. Типовата длъжностна характеристика за длъжността е на разположение в служба Личен състав за запознаване на кандидатите.
Документи ще се приемат в деловодството на МБАЛ”Света Екатерина”ЕООД в 30 –дневен срок от публикуване на обявата.
 
Публикувана на: 24 Март 2023 г.