Правила на вътрешния ред

Права на пациентите в МБАЛ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" - ДимитровгадМБАЛ "Света Екатерина – Димитровград" ЕООД осъществява своите диагностични и лечебни функции при преимуществено зачитане правата на пациентите и защита на човешкото им достойнство.
 • Всеки пациент, потърсил помощ в МБАЛ "Света Екатерина – Димитровград" ЕООД, има право:
  1. Да получи своевременна достатъчна и качествена медицинска помощ, независимо от неговия пол, възраст, етническа принадлежност, религиозни убеждения и културно равнище;
  2. Да знае името на лекаря, който го лекува и името на медицинската сестра;
  3. Да бъде информиран за характера и прогнозата на заболяването, за смисъла на необходимите изследвания и лечение;
  4. Да приема или отхвърля предложените му изследвания и лечение, да бъде информиран за съществуващи алтернативи за диагностика и лечение и свобода на избора между тях;
  5. Да бъде своевременно изследван и лекуван чрез утвърдени от медицинската наука методи и средства и технически изправна медицинска апаратура, а съпътстващите грижи да се прилагат с необходимата вещина, внимание и уважение;
  6. Да се гарантира тайната на данните за болестното му състояние, а консултациите и обсъжданията, свързани с диагностиката и лечението му, да се провеждат дискретно;
  7. Да получи пълна информация и обяснения, когато трябва да бъде насочен към друго лечебно заведение;
  8. Да се съветва с други лица, ако ръководството на МБАЛ "Света Екатерина – Димитровград" ЕООД му предложи да бъде включен в клинично изпитване на нови методи и лекарства, свързани с диагностиката и лечението му и да се откаже да участва в тяхното изпитание;
  9. Да се възползва от подкрепата на семейството, роднините и приятелите си по време на лечението му;
  10. Да осъществява религиозните си убеждения;
  11. Да поиска второ мнение за заболяването си от друг лекар от отделението;
  12. Да отказва приемането на посетители;
  13. Да бъде посещаван от своя общопрактикуващ лекар;
  14. Да бъде защитен от физическо насилие или принуда;
  15. Да ползва придружител, когато състоянието му го изисква;
  16. Да бъде запознат с Правилника на МБАЛ "Света Екатерина – Димитровград" ЕООД и задълженията му, които засягат поведението му като пациент;
  17. Да бъде запознат с разходите по лечението му, независимо от източника на плащането;
  18. Да прави оплакване пред МЗ, РЗОК, регионалното ръководство на БЛС и ръководството на МБАЛ "Света Екатерина – Димитровград" ЕООД, когато правата му са накърнени.
 • Посочените права на пациентите са включени в Хартата на пациентите на МБАЛ "Света Екатерина – Димитровград" ЕООД.
 • Когато пациентът е в състояние, което ограничава възможностите му за разбиране на тази информация, или когато от медицинска гледна точка е нежелателно да му се даде такава информация, тя се предоставя на негов законен представител или попечител.
 • Правото на отказ от предложеното лечение пациентът може да упражни в рамките на действащите в страната закони, след като бъде информиран за отрицателните медицински последици от подобен отказ.
 • За пациенти, ненавършили 18-годишна възраст или под запрещение, за извършване на медицински дейности е необходимо, освен неговото информирано съгласие и съгласието на родител или настойник.
 • Медицинска информация се предоставя на пациента, съответно на неговия родител, настойник или попечител, както и на лицата по чл.162, ал.3, своевременно и в подходящ обем и форма, даващи възможност за свобода на избора на лечение относно:
  1. Диагнозата и характера на заболяването;
  2. Описание на целите и естеството на лечението, разумните алтернативи, очакваните резултати и прогнозата;
  3. Потенциалните рискове, свързани с предлаганите диагностично-лечебни методи, включително страничните ефекти и нежеланите лекарствени реакции, болка и други неудобства;
  4. Вероятността за благоприятно повлияване риска за здравето при прилагане на други методи на лечение или при отказ от лечение.
 • Медицинска информация може да се предоставя и на трети лица само:
  1. При изричното съгласие на пациента, посочено в "Декларация за информирано съгласие на пациента, относно реда на постъпване и провеждане на диагностични изследвания и лечебни процедури в МБАЛ "Света Екатерина – Димитровград" ЕООД.
  2. Ако това е предвидено със закон.
 • Медицинските дейности в МБАЛ "Света Екатерина – Димитровград" ЕООД се осъществяват след устно информирано съгласие на пациента (съответно неговия родител, настойник или попечител, както и на лицата по чл.162, ал.3).
 • В определените с чл.89 на Закона за здравето случаи (оперативни интервенции, обща анестезия, инвазивни и други диагностични и терапевтични процедури, които представляват повишен риск за живота и здравето или водят до временна промяна в съзнанието на пациента) информацията и информираното съгласие на пациента, съответно на неговия родител, настойник или попечител, както и на лицата по чл.162, ал.3 за извършване на съответните процедури и интервенции се предоставя и взема в писмена форма. За целта:
  1. Лекарите предоставят на пациента, съответно на неговия родител, настойник или попечител, както и на лицата по чл.162, ал.3 "Декларацията за информирано съгласие на пациента, относно реда на постъпване и провеждане на диагностични изследвания и лечебни процедури в МБАЛ "Света Екатерина – Димитровград" ЕООД;
  2. Пациентът, съответно неговия родител, настойник или попечител, както и лицата по чл.162, ал.3, задължително се запознават със съдържанието й.
  3. Пациентът или неговият законен представител дава информирано съгласие лично в писмена форма, като подписването е съобразено с правните им възможности.
Задължения на пациентите в МБАЛ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" - ДимитровгадРежимът в отделенията на Стационарния блок включва:
 • Общоболничен часови график за визитации и медицински процедури (диагностично-терапевтични процедури и манипулации):

  06.00 – 08.00 ч.Манипулации, вземане на кръв за изследвания, измерване на температура и др.
  08.00 – 08.30 ч.Подготовка за визитация
  08.30 – 10.30 ч.Сутрешна визитация
  08.30 – 14.00 ч.Приемане на нови пациенти, лечебни процедури и манипулации, изследвания, консултации и др.
  14.00 – 16.00 ч.Получаване на лекарства и резултати от изследвания
  16.00 – 16.30 ч.Манипулации, измерване на температура, подготовка за визитация и др.
  16.30 – 17.30 ч.Следобедна визитация
  20.00 – 21.00 ч.Вечерна визитация

 • Дневен режим на пациентите в болницата

  06.00 – 07.00 ч.Ставане от сън и личен тоалет

  Хранене:
  07.00 – 07.30 ч.Закуска
  12.00 – 12.30 ч.12.00 – 12.30 ч.
  17.30 – 18.00 ч.Вечеря

  Свободен режим
  12.30 – 14.00 ч.Обеден
  19.00 – 20.00 ч.Следобеден
  21.00 – 22.00 ч.Вечерен

  22.00 – 06.00 ч.Сън

 • График за посещения на пациентите от външни лица:

  11.00 – 14.00 ч.Свиждане – всеки делничен ден
  10.00 – 12.00 ч.Свиждане – неделя
  12.30 – 13.30 ч.Ежедневно получаване на сведения за пациентите от близките

Болните са длъжни да носят със себе си: лична карта, чехли, кърпи, тоалетни принадлежности, бельо.

Болните са задължени да бъдат в леглата си по време на визитация и в часовете за почивка и сън.

Длъжни са да пазят чистота и ред в отделенията и цялата болница.

При възможност болните извършват сами тоалета си.

Болните са длъжни да съдействат на лекуващия лекар и на останалия медицински персонал в отделенията за своевременно провеждане на изследванията, лечебните и рехабилитационни процедури и общите грижи.

Задължени са да се отнасят с необходимото внимание и уважение към персонала на отделенията и болницата.

Длъжни са да съблюдават правата на другите болни и да спазват режима и Правилника за вътрешния ред на отделението.

Длъжни са да обезщетяват нанесените от тях материални щети на болницата.

Разходките в двора на болницата стават само с разрешение на лекуващия лекар.

Да опазват имуществото на отделението и болницата.

Да се отнасят с необходимото уважение към другите болни и персонала на болницата.

Да спазват Правилника за вътрешния ред на болницата и отделението, като се подписват на първи лист "И.З".

При нарушаване на режима и неспазване на правилата за вътрешния ред на отделението, пациента се предупреждава и при повторно нарушение се изписва дисциплинарно от отделението.