Цени на услуги

Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от:
МБАЛ "Света Екатерина" Димитровград" ЕООД
№ по ред Наименование на услугата Цена

Заплащана от пациент в лв.

1 ПРЕГЛЕД ОТ ЛЕКАР ПО ЖЕЛАНИЕ 25
2 ЗАПИС ЕКГ - с разчитане 10
3 МУСКУЛНА ИНЖЕКЦИЯ /без медикамент/ 5
4 ВЕНОЗНА ИНЖЕКЦИЯ /без медикамент/ 10
5 ВЕНОЗНА ИНФУЗИЯ /без медикамент/ 15
6 ПОСТАВЯНЕ НА АБОКАТ /без консуматив/ 10
7 ПРЕВРЪЗКА 10
8 СВАЛЯНЕ НА КОНЦИ 15
9 ПОСТАВЯНЕ НА СПИРАЛА 30
10 ОТСТРАНЯВАНЕ НА СПИРАЛА 20
11 АБОРТ ПО ЖЕЛАНИЕ ЗА НЕОСИГУРЕНИ ЛИЦА 200
12 ПОСТАВЯНЕ/СВАЛЯНЕ/ НА ГИПС 15
13 ПАРАВЕРТЕБРАЛНИ БЛОКАДИ /без консуматив/ 20
14 ПОСТАВЯНЕ НА УРЕТРАЛЕН КАТЕТЪР/без консуматив/ 20
15 ВЕНОЗНА АНЕСТЕЗИЯ /краткотрайна/ 30
16 ИНЦИЗИЯ НА БАРТ.АБЦЕС/без анестезия/ 50
17 АНЕСТЕЗИЯ /обща-интубация,спинална/ 50
18 ТЕСТУВАНЕ НА АНЕСТЕТИЦИ 30
19 ОТСТРАНЯВАНЕ НА КЪРЛЕЖ 5
20 ОБРАБОТКА НА РАНА от 20 - 100
21 ЕХОГРАФИЯ НА КОРЕМНИ ОРГАНИ 30
22 ЕХО-КАРДИОГРАФИЯ /трансторекална/ 40
23 ЕХО-КАРДИОГРАФИЯ /трансезофагеална/ 80
24 ГОРНА ЕНДОСКОПИЯ - ФГС /без анестезия/ 70
25 КОЛОНОСКОПИЯ /без анестезия/ 70
26 СС-СТРЕС ТЕСТ /бягаща пътечка/ 50
27 ХОЛТЕР ЕКГ 50
28 ФУНКЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИШАНЕТО 15
29 МЕДИКАМЕНТОЗЕН ТЕСТ С Dobutamin 50
31 ЦИТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ 10
32 ХИСТОБИОПСИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ 30
33 ПАТОЛОГОАНАТОМИЧНА АУТОПСИЯ ПО ЖЕЛАНИЕ НА БЛИЗКИТЕ 500
34 А-ЕХОГРАФИЯ НА ОКО 20
35 ТОНОМЕТРИЯ 10
36 ПЕРИМЕТРИЯ КОМПЮТЪРНА 20
37 ПРОМИВКА НА СЛЪЗНИ ПЪТИЩА 10
38 ПОСТАВЯНЕ НА СУБКОНЮКТИВАЛНА И РЕТРОБУЛАРНА ИНЖЕКЦИЯ 10

ЦЕНИ НА КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

№ по ред Наименование на услугата Цена

Заплащана от пациент в лв.

1 Кръвна картина – автоматично, 8 показателя с 3-диф. броене 10
2 Скорост на утаяване на еритроцитите/СУЕ/ 2
3 Време на кървене / време на съсирване х3
4 Пресяващи тестове: протромбиново време/ПВ/ 5
5 Пресяващи тестове: акт. парц. тромбопластиново вр. (аPTT) 5
6 Пресяващи тестове: фибриноген 6
7 Химично изследване на урина с течни реактиви (белтък, билирубин, уробилиноген) 2.50
8 Седимент на урина – ориентировъчно изследване 2.50
9 Окултни кръвоизливи 5
10 Глюкоза 3.50
11 Кр.захарен профил-трикратен/ орален глюкозотолерантен тест х7
12 Креатинин 3.50
13 Урея 3.20
14 Билирубин – общ 3.50
15 Билирубин – директен 3.50
16 Общ белтък 5
17 Албумин 3
18 Холестерол 3.20
19 HDL-холестерол 3.20
20 Триглицериди 3.20
21 Гликиран хемоглобин 15
22 Пикочна киселина 3.20
23 AСАТ 3.20
24 АЛАТ 3.20
25 Креатинкиназа - МВ 5
26 ГГТ 2 измервания 7
27 Алкална фосфатаза (АФ) 5
28 Алфа-амилаза /диастаза/ 6
29 Натрий , калий, хлориди 4,20
30 Калций 4
31 Желязо 5,20
32 ЖСК 7,50
33 Тропонин-Тр I 27
34 D- димер 23
35 КГА и АКС /кр. газов анализ и алкално киселинно състояние/ 15
36 Диференциално броене на левкоцити–визуално микроскопско 6
37 Морфология на еритроцити–визуално микроскопско изсл. 5
38 Ретикулоцити 5
39 LE-клетки 12
40 Отделяне на серум 4
41 Такса биологична проба 3

ЦЕНИ НА РЕНТГЕНОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ /ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА/

№ по ред Наименование на услугата Цена

Заплащана от пациент в лв.

1 Компютърна томография /скенер/ 90
2 Контрастно вещество „Омнипак-fl.-50 ml 22
3 Контрастно вещество „Омнипак-fl.-100 ml 44
4 Контрастно вещество „Ултравист” fl 370 мг/мл 50ml 40
5 Рентгенография на челюсти в специални проекции 22
6 Рентгенография на лицеви кости 22
7 Рентгенография на околоносни синуси 22
8 Специални центражи на черепа 22
9 Рентгенография на стернум 22
10 Рентгенография на ребра 22
11 Рентгеноскопия на бял дроб 22
12 Рентгенография на крайници 22
13 Рентгенография на длан и пръсти 22
14 Рентгенография на стерноклавикуларна става 22
15 Рентгенография на сакроилиачна става 22
16 Рентгенография на тазобедрена става 22
17 Рентгенография на бедрена кост 22
18 Рентгенография на колянна става 22
19 Рентгенография на подбедрица 22
20 Рентгенография на глезенна става 22
21 Рентгенография на стъпало и пръсти 22
22 Рентгенография на клавикула 22
23 Рентгенография на акромиоклавикуларна става 22
24 Рентгенография на скапула 22
25 Рентгенография на раменна става 22
26 Рентгенография на хумерус 22
27 Рентгенография на лакетна става 22
28 Рентгенография на антебрахиум 22
29 Рентгенография на гривнена става 22
30 Рентгенография на череп 24
31 Рентгенография на гръбначни прешлени 24
32 Рентгенография на гръден кош и бял дроб 24
33 Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум 24
34 Обзорна рентгенография на корем 24
35 Рентгенография на таз 24
36 Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи 24
37 Томография на гръден кош и бял дроб 35
38 Рентгеново изследване на хранопровод, стомах 35
39 Рентгеново изследване на тънки черва 35
40 Иригография 40
41 Мамография на двете млечни жлези 40
42 Хистеросалпингография 30
43 Интравенозна холангиография 30
44 Венозна урография 35
45 Обзорна (панорамна) ,рентгенография на зъби (Ортопантомография) 25

Подобрени битови условия

№ по ред Наименование на услугата Цена

Заплащана от пациент в лв.

1 Самостоятелна стая, без придружител - на ден 20
2 Самостоятелна стая, с придружител - на ден 30

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБСЛУЖВАНЕ, СВЪРЗАНО С ПРЕСТОЯ НА ПАЦИЕНТА

№ по ред Наименование на услугата Цена

Заплащана от пациент в лв.

1 Самостоятелен сестрински пост - на ден 35
2 Допълнителен помощен персонал - на ден 15
3 Меню за хранене по избор - цените са определени в отделен утвърден ценоразпис
4 Такса придружител без ползване на легло - на ден 5
5 Такса придружител с ползване на легло - на ден 10
6 Храна за придружител - по цени в отделен утвърден ценоразпис
7 Придружител на дете до 7 години; Безплатно
8 Придружител на дете до 18 години при необходимост от осигуряване на допълнителни грижи, които лечебното заведение не е в състояние да осигури; Безплатно
9 Придружител на лице с увреждание, което не може да се обслужва самостоятелно и има необходимост от осигуряване на допълнителни грижи, които болницата не е в състояние да осигури; Безплатно

Забележка: Ползването на легло е възможно при наличието на свободни легла в стационара.

Избор на ЛЕКАР / ЕКИП

№ по ред Наименование на услугата Цена

Заплащана от пациент в лв.

1 ИЗБОР НА ЛЕКАР ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АБОРТ 200
2 ИЗБОР НА ЛЕКАР ЗА РАЖДАНЕ 400
3 ИЗБОР НА ЕКИП ЗА РАЖДАНЕ 500
4 Аборт по желание 200

Други услуги, подобрени битови условия, специфично обслужване

№ по ред Наименование на услугата Цена

Заплащана от пациент в лв.

1 Болнично лечение - на леглоден 50
2 Болнично лечение в Интензивно отделение - на леглоден 100
3 Лапароскопски консумативи 300
4 Меш. платно за пластика на коремна стена - малко 120
4 Меш. платно за пластика на коремна стена - средно 160
4 Меш. платно за пластика на коремна стена - голямо 200

Забележка: От такса за придружител са освободени придружителите на инвалиди с решение от ТЕЛК, пациенти с двигателни увреждания и деца до 3 год. Ползването на легло е възможно при наличието на свободни легла в стационара.

Други дейности/издаване на документи/

№ по ред Наименование на услугата Цена

Заплащана от пациент в лв.

1 Издаване на дубликат на медицински документ 5
2 Издаване на документ обр. УП-2 и обр. УП-3 на работещи служители при първоначално пенсиониране Безплатно
3 Издаване на документ обр. УП-3 на неработещи лица в лечебното заведение за минал период 5
4 Издаване на документ обр. УП -2 за удостоверяване на доход на неработещи лица в лечебното заведение с цел пенсиониране или преизчисляване на пенсията 15
5 Предоставяне на данни по желание на неработещо в лечебното заведение лице за личния му доход по години с цел изчисляване на благоприятен коефициент за пенсиониране или преизчисляване на пенсията по 2.00 на година
6 Такса "Стартиране на преговори за сключване на Договор за провеждане на клинично проучване" 400
7 Такса "Стартиране на многоцентрово клинично проучване" 400
8 Такса "Стартиране на едноцентрово клинично проучване" 800
9 Такса - Административно обслужване на договор за клинично проучване (на месец) 100
10 Такса за ползване на телекомуникационни услуги от Центъра по клинично проучване (на месец) 22
11 Съхранение на лекарствени продукти на Центъра по клинично проучване в болнична аптека (на месец) 30
12 Разглеждане на внесената документация и издаване на становище за ново клинично проучване на редовно планирано заседание от Комисията по етика 250
13 Разглеждане на внесената документация и издаване на становище за ново клинично проучване на извънредно заседание от Комисията по етика 400
15 Разглеждане на внесени документи в Комисията по етика:При разглеждане на съществена промяна в Протокола / цена на брой документ / 100
16 Разглеждане на внесени документи в Комисията по етика:При разглеждане на всички останали документи 50
17 Преглед / Консултация от лекар / от друго ЛЗ / за пациент по клиничното проучване 30
18 Престой до 24 часа на амбулаторен пациент по клинично проучване с осигурено легло и храна ( на 1 легло) 30
19 Престой до 24 часа на амбулаторен пациент по клинично проучване с осигурено легло във ВИП стая и храна ( на 1 легло) 40
20 Транспорт - на км. 1.50
21 Такса домашно посещение - добавя се към цената на извършените мед. услуги 10
22 Здравно неосигурени лица, приети по КП - заплащат цената на КП, определена от НЗОК срещу издадена фактура цена по НРД

Забележка по т. 22:
1. При болничен престой по-малък от минималния престой  посочен в КП, лицето заплаща среднодневната цена изчислена на база минимален престой посочен в КП по броя на пролежаните дни;
2. При болничен престой по-дълъг от минималния престой посочен в КП, лицето заплаща цената на КП.