Профил на купувача

Осъществяване на денонощна физическа охрана на сградата и района на болницата през 2014 година
Процедура: Публична покана
Документи: Приложение към публичната покана
Възложител: МБАЛ “Св. Екатерина” Димировград ЕООД
Публикувана в регистъра на АОП: на 16.06.2014 год под номер 9030557
Информация за пубикацията може да намерите тук:
 
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9030557
 
Преписка: Приключена
Срок за получаване на офертите: 23.06.2014 год до 16.00 часа


Документи за кандидатстване
Документи за изтегляне:
Доставка на хранителни продукти за 2014 година
Процедура: Публична покана
Документи: Приложение към публичната покана
Възложител: МБАЛ “Св. Екатерина” Димировград ЕООД
Публикувана в регистъра на АОП: на 19.05.2014 год под номер 9029422
Информация за пубикацията може да намерите тук:
 
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9029422
 
Преписка: Прекратена
Срок за получаване на офертите: 28.05.2014 год до 15.30 часа


Документи за кандидатстване
Документи за изтегляне:
СЪОБЩЕНИЕ - до участниците в процедура по ОП - доставка на лекарства 2014 г
УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,         
 
С настоящото Ви уведомяваме, че на 20.05.2014 г. (вторник) от 13:30 часа в сградата на МБАЛ “Света Екатерина” Димитровград ЕООД на адрес: Димитровград, ул.”Христо Ботев” № 29, кабинет на ОАСД ще бъде извършено ОТВАРЯНЕ на ценовите оферти на допуснатите участници в провежданата обществена поръчка за „Доставки на лекарствени продукти за 2014 г.”, открита с Решение № 24/14.03.2014 г. на Управителя на МБАЛ “Света Екатерина” Димитровград ЕООД.

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ СЪГЛАСНО Т.7.3.6 ОТ УКАЗАНИЯТА ЗА УЧАСТНИЦИТЕ СЕ ПУБЛИКУВА НА ИНТЕРНЕТ АДРЕС: www.mbalstekaterina.eu.
СЪОБЩЕНИЕТО СЕ ИЗПРАТИ ПО ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА НА УЧАСТНИЦИТЕ.


Документи за кандидатстване
Документи за изтегляне:
СЪОБЩЕНИЕ - до участниците в открита процедура "Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло на представителите на целевата група"
Относно: Оповестяване на дата за отваряне на ценовите оферти

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,       
 
С настоящото Ви уведомявам, че на 03.04.2014 година в 13,00 часа в сградата на МБАЛ “Света Екатерина” Димитровград ЕООД на адрес: Димитровград, ул.”Христо Ботев” № 29, кабинет на Главен Счетоводител ще бъде извършено ОТВАРЯНЕ на ценовите оферти на допуснатите участници в провежданата обществена поръчка за „Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло на представителите на целевата група” в изпълнение на Дейност 4: Закупуване на лични предпазни средства и специализирано работно облекло по Проект BG051PO0001-2.3.03-173 „Безопасни и здравословни условия на труд в “МБАЛ “Света Екатерина”-Димитровград” ЕООД”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз, съгласно сключен Договор № ESF-2303-09-15001/17.06.2013 г. за безвъзмездна финансова помощ.
Допуснатите участници са: “Лидекс -2000” ООД  гр. София; “Медикъл имидж” ООД  гр. София; “Анигер” ЕООД гр. Смолян; “ЕЛПАК-ЛИЗИНГ”ЕООД гр. Варна; “Астра комерс” ЕООД гр. София; “НОВИМЕД” ООД гр. София; “АПД – Импорт” ЕООД гр. Пловдив; “ОЛИМП- Предпазни Екипировки” ЕООД гр. Бургас; “БУЛТЕКС-99”  ЕООД гр. Пловдив; “Нели – ГД” ООД гр. Димитровград.

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ СЪГЛАСНО Т.7.3.6 ОТ УКАЗАНИЯТА ЗА УЧАСТНИЦИТЕ СЕ ПУБЛИКУВА НА ИНТЕРНЕТ АДРЕС: www.mbalstekaterina.eu.
СЪОБЩЕНИЕТО СЕ ИЗПРАТИ ПО E-MAIL НА УЧАСТНИЦИТЕ

РАЗЯСНЕНИЯ за участниците в процедура "Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло на представителите на целевата група"
По повод отправено запитване, публикуваме разяснения в прикачения по-долу документ
Договорът за обществената поръчка се изпълнява във в рамките на Проект BG051PO0001-2.3.03-173 „Безопасни и здравословни условия на труд в “МБАЛ “Света Екатерина”-Димитровград” ЕООД”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз, съгласно сключен Договор № ESF-2303-09-15001/17.06.2013 г. за безвъзмездна финансова помощ  - http://mbalstekaterina.eu/index.php?page=Projects
ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в процедура "Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло на представителите на целевата група"
Документацията се предоставя безплатно на кандидатите

Процедура:  Открит конкурс

Възложител: МБАЛ"Св.Екатерина"-ЕООД Димитровград

Публикувана в регистъра на ОП на 07.02.2014 год под номер на обществената поръчка 00245-2014-0001
Обявление за обществена поръчка 584704

Информация за публикацията може да намерите тук:  
http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=584704

Договорът за обществената поръчка се изпълнява във в рамките на Проект BG051PO0001-2.3.03-173 „Безопасни и здравословни условия на труд в “МБАЛ “Света Екатерина”-Димитровград” ЕООД”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз, съгласно сключен Договор № ESF-2303-09-15001/17.06.2013 г. за безвъзмездна финансова помощ  - http://mbalstekaterina.eu/index.php?page=Projects
Доставка на медицински консумативи за 2014 г.
Процедура: Публична покана
Документи: Приложения към публичаната покана
Възложител: МБАЛ "Света Екатерина" ЕООД гр. Димитровград
Публикувана в регистъра на АОП: на 14.01.2014 год. под номер 9024695
Информация за публикацията може да намерите тук:
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9024695
 
Преписка: Приключена
Срок за получаване на офертите: 22.01.2014 год. 16.00 часа


Документи за кандидатстване
Абонаментна поддръжка и ремонт на медицинска апаратура за 2014 г.
Процедура: Публична покана
Документи: Приложения към публичаната покана
Възложител: МБАЛ "Света Екатерина" ЕООД гр. Димитровград
Публикувана в регистъра на АОП: на 14.01.2014 год. под номер 9024692
Информация за публикацията може да намерите тук:
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9024692

Преписка: Приключена
Срок за получаване на офертите: 22.01.2014 год. 16.00 часа
 


Документи за кандидатстване
Документи за изтегляне:
Доставка на хранителни продукти за 2013 г - трето обявление
Процедура: Публична покана
Документи: Приложение към публичната покана
Възложител: МБАЛ “Св. Екатерина” Димировград ЕООД
Публикувана в регистъра на АОП: на 31.05.2013 год под номер 9016071
Информация за пубикацията може да намерите тук:
 
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9016071
 
Преписка: Прекратена
Срок за получаване на офертите: 10.06.2013 год до 15.30 часа


Документи за кандидатстване
Документи за изтегляне:
Осъществяване на денонощна физическа охрана на сградата и района на болницата през 2013 година
Процедура: Публична покана
Документи: Приложения към публичната покана
Възложител: МБАЛ "Св. Екатерина" ЕООД
Публикувана в регистъра на АОП: на 21.03.2013 год. под номер 9013453
Информация за публикацията може да намерите тук:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9013453
Преписка: Приключена
Срок за получаване на офертите: 28.03.2013 г. до 16.00 часаДокументи за кандидатстване
Документи за изтегляне:
Поръчка: Изпиране, гладене и поддържане на болнично бельо, постеловъчен инвентар и работно облекло
Процедура: Публична покана
Документи: Приложения към публичната покана
Възложител: МБАЛ "Света Екатерина" ЕООД гр. Димитровград
Публикувана в регистър на АОП: на 19.03.2013 год. под номер 9013347

Информация за публикацията може да намерите тук:
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9013347

Преписка: Приключена
Срок за получаване на офертите: 28.03.2013 год до 15.30 часа

Документи за кандидатстване
СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на публичен жребий
СЪОБЩЕНИЕ
/ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ЖРЕБИЙ/
ДО УЧАСТНИЦИТЕ
В ПРОЦЕДУРА ПО ОП С ПРЕДМЕТ:
„ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА 2013 Г.”,
ОТКРИТА С РЕШЕНИЕ № 21/19.12.2012 Г. НА УПРАВИТЕЛЯ
НА МБАЛ “СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ДИМИТРОВГРАД ЕООД
 
УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ НА НА 22.02.2013 Г. ОТ 10,30  ЧАСА  ЩЕ  СЕ ПРОВЕДЕ  ПУБЛИЧНО ЖРЕБИЙ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ МЕЖДУ КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО ОФЕРТИ НА
“ФАРМНЕТ”ООД ГР. ПЛОВДИВ    И    “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД – ГР. СОФИЯ,
ЗА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА:
 
Номер на позиция Генерика
13 Pitofenone and analgesics
52 Ascorbic acid
129 Lidocaine
232 Dexamethasone
 
ЖРЕБИЯТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СТАЯТА НА ОАСД НА АДРЕС УЛ.ХРИСТО БОТЕВ 29 ДИМИТРОВГРАД.
НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ ДА СЕ ПУБЛИКУВА НА ИНТЕРНЕТ АДРЕС: www.mbalstekaterina.eu
 


Документи за кандидатстване
Документи за изтегляне:
Доставки на хранителни стоки за 2013 г. - повторно обявяване
Процедура: Публична покана
Документи: Приложение към публичната покана
Възложител: МБАЛ “Св. Екатерина” Димировград ЕООД
Публикувана в регистъра на АОП: на 12.02.2013 год под номер 9012098
Информация за пубикацията може да намерите тук:
 
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9012098
 
Преписка: Прекратена
Срок за получаване на офертите: 20.02.2013 год до 15.30 часа


Документи за кандидатстване
Документи за изтегляне:
СЪОБЩЕНИЕ - до участниците в процедура по ОП - доставка на лекарства 2013 г
ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ОП С ПРЕДМЕТ: 
„ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА 2013 Г.”, 
ОТКРИТА С РЕШЕНИЕ № 21/19.12.2012 Г. НА УПРАВИТЕЛЯ 
НА МБАЛ “СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ДИМИТРОВГРАД ЕООД

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.69А, АЛ.3 ОТ ЗОП, С НАСТОЯЩОТО ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, ЧЕ ОТВАРЯНЕТО НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ В ПРОВЕЖДАНАТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА 2013 Г.” ОТКРИТА С РЕШЕНИЕ № 21/19.12.2012 Г. НА УПРАВИТЕЛЯ НА МБАЛ “СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ДИМИТРОВГРАД ЕООД ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 12.02.2013 Г. В 10.30 ЧАСА В СГРАДАТА НА МБАЛ “СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ДИМИТРОВГРАД ЕООД НА АДРЕС: ДИМИТРОВГРАД, БУЛ.ХРИСТО БОТЕВ 29, КАБИНЕТА НА ОАСД.
 
НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ СЪГЛАСНО Т.7.3.6 ОТ УКАЗАНИЯТА ЗА УЧАСТНИЦИТЕ СЕ ПУБЛИКУВА НА ИНТЕРНЕТ АДРЕС: www.mbalstekaterina.eu.
СЪОБЩЕНИЕТО СЕ ИЗПРАТИ ПО ФАКС НА УЧАСТНИЦИТЕ.Документи за кандидатстване
Документи за изтегляне:
Доставки на хранителни стоки за 2013 г.
Процедура: Публична покана
Документи: Приложения към публичната покана
Възложител: МБАЛ "Св. Екатерина" ЕООД гр. Димитровград
Публикувана в регистъра на АОП: на 29.01.2013 год. под номер 9011610
Информация за публикацията може да намерите тук:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9011610

Преписка: Прекратена
Срок за получаване на офертите: 06.02.2013 год до 15,30 часа


Документи за кандидатстване
Документи за изтегляне:
Доставка на медицински консумативи за 2013г.
Процедура: Публична покана
Документи: Приложения към публичната покана
Възложител: МБАЛ "Света Екатерина" ЕООД Димитровград
Публикувана в регистъра на АОП: на 22.01.2013 год. под номер 9011363
Информация за публикацията може да намерите тук:
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9011363

Преписка: Приключена
Срок за получаване на офертите: 30.01.2013 год. до 15.30 часа


Абонаментна поддръжка и ремонт на медицинска апаратура 2013 г.
Процедура: Публична покана
Документи: Приложения към публичаната покана
Възложител: МБАЛ "Света Екатерина" ЕООД гр. Димитровград
Публикувана в регистъра на АОП: на 11.12.2012 год. под номер 90010083
Информация за публикацията може да намерите тук:
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9010083
Преписка: Приключена
Срок за получаване на офертите: 18.12.2012 год. 16.00 часа

Документи за кандидатстване
Документи за изтегляне:
Първоначална доставка на лекарствени продукти за 2013 г.
Процедура:  Публична покана
Документи:
Приложения към публичната покана
Възложител: МБАЛ "Света Екатерина" ЕООД гр. Димитровград
Публикувана в регистъра на АОП на 03.12.2012 год. под номер 9009614
Информация за публикацията може да намерите тук:
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9009614
Преписка: Приключена
Срок за получаване на офертите:  14.12.2012 г 15.30 часа
Доставка на медицински консумативи за 2012 г
Процедура: Публична покана
Документ:
 Приложение към публична покана
Възложител: МБАЛ "Света Екатерина" Димитровград ЕООД
Публикувана в регистъра на АОП на 28 март 2012 г. под номер 9000522
Информация за публикацията може да намерите тук:
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9000522
Преписка: Приключена 
Документация за участие може да се получи до: 06 април 2012 г.