Профил на купувача

Доставка на лекарствени средства за 2016 г - договаряне без обявление /2/
Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП
Описание: „Доставки на лекарствени продукти за 2016 г.”
Документи: Всички документи са приложени по долу за изтегляне
Възложител: МБАЛ "Света Екатерина" ЕООД гр. Димитровград
Публикувана в регистъра на АОП: на 06.04.2016 год. под номер на поръчката 00245-2016-0003
Информация за публикацията може да намерите тук:
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333335303135
 
Решение  http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=726142&newver=2

Решение за прекратяване на процедура: 
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=732949&newver=2
 
Преписка: Прекратена
Срок за получаване на офертите: .09.05.2016  год. до 16.00 часа
 
 


Документи за кандидатстванеЕлектронна преписка
Документи за изтегляне:
Доставка на лекарствени средства за 2016 г - договаряне без обявление

 Процедура: Договаряне без обявление на основание чл. 90 ал.1 т.1 от ЗОП
Документи: Всички документи са приложени по долу за изтегляне
Възложител: МБАЛ "Света Екатерина" ЕООД гр. Димитровград
Публикувана в регистъра на АОП: на 03.12.2015 год. под номер на поръчката 00245-2015-0008
Информация за публикацията може да намерите тук:
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333330393132
  
Решение:  http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=700551&newver=2

Срок за получаване на офертите: .21.12.2015  год. до 16.00 часа
 
 Преписка: Прекратена

Документи за кандидатстванеЕлектронна преписка
Документи за изтегляне:
Доставка на лекарствени средства за 2015г - договаряне без обявление /2/
Процедура: Договаряне без обявление на основание чл. 90 ал.1 т.1 от ЗОП
Документи: Всички документи са приложени по долу за изтегляне
Възложител: МБАЛ "Света Екатерина" ЕООД гр. Димитровград
Публикувана в регистъра на АОП: на 05.10.2015 год. под номер на поръчката 00245-2015-0006
Информация за публикацията може да намерите тук:


http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333239323236
 
Решение:  http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=690617&newver=2
 
Преписка: Прекратена
Срок за получаване на офертите: 19.10.2015 год. 16.00 часа
 
 


Документи за кандидатстванеЕлектронна преписка
Документи за изтегляне:
Доставка на лекарствени продукти за 2015 г.-договаряне без обявление
Процедура: Договаряне без обявление на основание чл. 90 ал.1 т.1 от ЗОП
Документи: Всички документи са приложени по долу за изтегляне
Възложител: МБАЛ "Света Екатерина" ЕООД гр. Димитровград
Публикувана в регистъра на АОП: на 07.09.2015 год. под номер на поръчката 00245-2015-0005
Информация за публикацията може да намерите тук:


http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333238343134
 
Решение:  http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=686277&newver=2
 
Срок за получаване на офертите: 30.09.2015 год. 16.00 часа

Преписка: Прекратена

Информация за прекратяването може да намерита тук:


Решение за пракратяване: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=690149&newver=2

Документи за кандидатстванеЕлектронна преписка
Документи за изтегляне:
Документи за изтегляне:
СЪОБЩЕНИЕ до „ИНВЕСТБАНК“ АД ПОКАНА ЗА ДОГОВАРЯНЕ
ПОКАНА ЗА ДОГОВАРЯНЕ

Комисията по провеждане на процедура по договаряне без обявление, определена със заповед № 308/07.07.2015 г. на Управителя на МБАЛ „Св.Екатерина Димитровград“ ЕООД”, с настоящото
Кани „ИНВЕСТБАНК“ АД на договаряне във връзка с подадената от участника оферта с вх.№476/06.07.2015 г. в процедура по договаряне без обявление с предмет : „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит на МБАЛ „Св.Екатерина Димитровград“ ЕООД”, открита с Решение № 6/19.06.2015 г. на Управителя на МБАЛ „Света Екатерина Димитровград“ ЕООД:
НА 09.07.2015 Г. В 14,00 ЧАСА В СГРАДАТА НА МБАЛ „СВ.ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВГРАД“ ЕООД”, КАБИНЕТ НА ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ.
Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит на МБАЛ "Св.Екатерина" ЕООД /2/
Процедура: Договаряне без обявление на основание чл. 90 ал.1 т.1 от ЗОП
Документи: Всички документи са приложени по долу за изтегляне
Възложител: МБАЛ "Света Екатерина" ЕООД гр. Димитровград
Публикувана в регистъра на АОП: на 19.06.2015 год. под номер на поръчката 00245-2015-0004
Информация за публикацията може да намерите тук:
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333235383536

 Решение:  http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=672554&newver=2
 Преписка: на етап - сключен договор, който ще влезе в сила след решение на Общински съвет гр. Димитровград
Срок за получаване на офертите: 06.07.2015 год. 16.00 часа


Документи за кандидатстванеЕлектронна преписка
Документи за изтегляне:
Документи за изтегляне:
Избор на финансова институция за предоставяне на кредит
Процедура: Договаряне без обявление на осн.чл.90 ал.1 т.1 от ЗОП
Документи: Всички документи
Възложител: МБАЛ "Света Екатерина" ЕООД гр. Димитровград
Публикувана в регистъра на АОП: на 13.05.2015 год. под номер на поръчката 00245-2015-0002
Информация за публикацията може да намерите тук:
 
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=666415&newver=2
 
Срок за получаване на офертите: 01.06.2015 год. 16.00 часа

Преписка: Прекратена
Информация за прекратяването може да намерите тук:  

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=669808&newver=2Документи за кандидатстванеЕлектронна преписка
Документи за изтегляне:
Документи за изтегляне: